Organisatiemodel

Organisatiemodel

Nieuwe kansen ziet het SWV bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs (wet van 11 oktober 2012, Stb. 533). Op grond van deze wet is het bestaande SWV vernieuwd en uitgebreid met de schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs.

De verandering in verantwoordelijkheden van het SWV en de schoolbesturen heeft het SWV benut om de onderwijsinfrastructuur in de regio te verbeteren. Het SWV gelooft in de samenhang van het geheel aan ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen die tezamen het dekkende netwerk in de regio vormen. Dit dekkende netwerk beoogt dat alle leerlingen in de regio dichtbij hun eigen thuis onderwijs volgen. Deze ambitie betekent voor het nieuwe SWV dat elke leerling telt en elke leerling de juiste ondersteuning verdient.

Het bieden van de juiste ondersteuning aan een leerling met ondersteuningsbehoefte werkt het SWV in samenwerking met maatschappelijke partners uit in één plan, voor één gezin, met één regisseur. Bij de uitvoering van het dekkende netwerk en het plan voor elke leerling staat samenwerking tussen vo-scholen met gemeenten, ketenpartners, po, mbo en ouder(s)/verzorger(s) centraal.

Door Passend Onderwijs hebben de scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsplan (SOP) leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Docenten en
ouder(s)/verzorger(s) hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze plicht is een aanleiding voor het SWV om het handelingsgericht werken van docenten in de gehele regio te versterken. Een uitdaging die van belang is voor het slagen van Passend Onderwijs op de reguliere scholen. Het versterken van het handelingsgericht werken zal vorm krijgen door individuele en groepsscholing.

Bekijk model
Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen