Procedure verzoek tot herziening

Procedure verzoek tot herziening

De CvA geeft een advies af, bekrachtigt door de directeur van het SWV, betreffende alle Arrangementen binnen het SWV, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Ondersteuningsplan. De scholen binnen het SWV erkennen dit advies.

De wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school kunnen binnen 6 weken een verzoek tot herziening indienen tegen de advisering van de CvA. Daarbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • De Front Office medewerker CvA informeert de wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school over het advies.

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school kunnen de CvA vragen het advies te heroverwegen op basis van nieuw aangereikte (schriftelijke) gegevens.

 • De CVA heroverweegt het advies wanneer er relevante nieuwe gegevens zijn aangereikt.

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst van de heroverweging.

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school kunnen telefonisch contact opnemen met de Front Office medewerker CvA voor het maken van een afspraak om mondeling het verzoek tot herziening en het (nieuw) uitgebrachte advies toe te lichten.

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de aanvragende school worden uitgenodigd om hun Verzoek tot Herziening mondeling toe te lichten bij een delegatie van de CvA. Naar aanleiding van het gesprek wordt op basis van de nieuwe relevante gegevens het oorspronkelijk advies heroverwogen in de voltallige CvA.

 • Om een dossier te completeren waardoor de CvA beter in staat wordt gesteld een advies uit te brengen kan in overleg met de wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school besloten worden tot aanvullend onderzoek. De uitslag van dit onderzoek wordt betrokken in het definitieve advies en is bindend.

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en aanvragende school worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst van de mondelinge toelichting op het Verzoek tot Herziening. Bij geen heroverweging van het oorspronkelijk advies kunnen de wettelijke vertegenwoordiger(s) zich wenden tot de senior adviseur Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Sterk VO Zo-Drenthe.

 • Daarnaast kunnen de wettelijke vertegenwoordiger(s) zich wenden tot de onderwijsconsulent (tel. nr.: 070-3122887). De onderwijsconsulent kan hen verder ondersteunen bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. Onderwijsconsulenten zijn ingesteld om te bemiddelen en te adviseren op verzoek als er problemen zijn rond de plaatsing van een geïndiceerde leerling.

 Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan is er de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de onafhankelijke bezwarencommissie.

 Is er na het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie nog geen oplossing, dan kunt u ook kiezen voor wettelijke stappen:

 • U kunt het geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs (https://onderwijsgeschillen.nl ). Alle scholen en Samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil.

 • U kunt verder een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) (https://mensenrechten.nl) als u meent dat de beslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd.
Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen