Passend Onderwijs

Iedereen verdient passend onderwijs!

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs houdt in dat elk kind onderwijs krijgt dat bij hem/haar kwaliteiten en mogelijkheden past. Elk kind heeft recht op goed onderwijs ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. De scholen hebben hier de verantwoordelijkheid voor. Scholen voor speciaal onderwijs en regulier onderwijs in dezelfde regio werken samen om hieraan te voldoen.

Wet op passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet Passend Onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Samenwerkingsverband

Bij het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs spelen scholen en schoolbesturen een belangrijke rol. Zij werken samen in samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe beslaat de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en een deel van de gemeente Westerwolde. Hierbij zijn 14 scholen aangesloten. Het gaat om scholen voor regulier voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan leerlingen. De ene school is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, de andere school is juist beter in de begeleiding van leerlingen met autisme.

Overzicht schoolondersteuningsprofielen

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? Het is belangrijk om de schoolondersteuningsprofielen te vergelijken, zeker als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bekijk alle schoolondersteuningsprofielen door te klikken op het overzicht van de scholen.

Uw kind wordt verwezen naar het VSO of PrO

In deze bijlage staat informatie die voor u als ouder van belang is, in het geval uw kind in aanmerking komt voor toelating en plaatsing in het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

Zorgplicht

Door de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen ‘zorgplicht’. Dat wil zeggen: de school moet ervoor zorgen dat er voor élke leerling een goede onderwijsplek wordt gevonden, dat past bij het advies van de basisschool. De zorgplicht geldt voor leerlingen die al op school zitten én voor kinderen die worden aangemeld.

De school heeft zorgplicht wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden, welke staan beschreven in de stroomschema’s. Zo heeft de school geen zorgplicht wanneer de school aantoonbaar vol is en de leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is de school verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Hierin staat welke ontwikkelingsmogelijkheden uw kind heeft en welke onderwijsdoelen uw kind kan halen. Ook staat erin welke ondersteuning uw kind op school krijgt. Het opstellen van dit ontwikkelingsperspectief gebeurt in nauw overleg met uw kind en met u.

Toelating

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? De procedure is als volgt:

Stap 1: Bepaal bij welke school u uw kind wilt aanmelden. Om een keuze te maken, kunt u bijvoorbeeld naar het schoolondersteuningsprofiel kijken. Meldt uw kind op tijd aan. Doe dat minimaal 10 weken voor het begin van het schooljaar.

Stap 2: De school beoordeelt of zij uw kind kan plaatsen. Dat hoort u binnen 6 weken. Soms heeft een school meer tijd nodig. In ieder geval krijgt u binnen 10 weken bericht.

Stap 3: Hierna zijn er verschillende mogelijkheden:

De school kan uw kind plaatsen.
De school kan uw kind niet plaatsen. De school is dan verplicht om een andere school te zoeken voor uw kind. Dat gebeurt altijd in overleg met u.
Heeft de school na 10 weken nog steeds geen besluit genomen? Dan is de school verplicht om uw kind tijdelijk te plaatsen.

Klachten- en geschillenregeling

Bent u het niet eens met het besluit van de school en heeft u een klacht over de school, dan is de klachtenregeling van de school van toepassing. Geschillen tussen ouders en school over passend onderwijs worden genoemd in de bijgaande klachten- en geschillenregeling van het samenwerkingsverband. 

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen