Onze opdracht

Onze opdracht

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, zoals het opstellen van een ondersteuningsplan, beslissen over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal voortgezet onderwijs en zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning binnen en tussen scholen. Dit dekkende netwerk beoogt dat alle leerlingen in de regio dichtbij hun eigen thuis onderwijs volgen. Elke leerling verdient de juiste ondersteuning. 

Het bieden van de juiste ondersteuning aan een leerling met ondersteuningsbehoefte werkt het SWV in samenwerking met maatschappelijke partners uit in één plan, voor één gezin, met één regisseur. Bij de uitvoering van het dekkende netwerk en het plan voor elke leerling staat samenwerking tussen VO-scholen met gemeenten, ketenpartners, PO, MBO en
ouder(s)/verzorger(s) centraal.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsplan (SOP) leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Docenten en ouder(s)/verzorger(s) hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer over zorgplicht lezen.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen