Schoolverlaters
-onderzoek

Iedereen verdient passend onderwijs!

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen of bij leerlingen die al zijn aangemeld in het reguliere VO, maar waarbij de extra ondersteuningsbehoefte nader in beeld moet worden gebracht. 
Het schoolverlatersonderzoek wordt in drie rondes uitgevoerd door Cedin. 
In ronde 1 en 2 (resp. november en januari/februari) worden leerlingen onderzocht die een VSO of PrO advies hebben gekregen van de basisschool. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In dit onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en wordt onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken en worden toegevoegd aan de aanvraag voor VSO of PrO. Indien er na terugkoppeling van het schoolverlatersonderzoek een TLV VSO/PrO wordt aangevraagd, haalt Cedin de zienswijze van ouders, leerling en verwijzende school op. En anders dan eerder vermeld: vervolgens start Cedin de aanvraag bij het SWV Sterk VO ZO-Drenthe op in Indigo (dit hoeft de basisschool niet zelf te doen). 
Voor de derde ronde (mei) kunnen leerlingen met een advies voor regulier voortgezet onderwijs met een extra ondersteuningsbehoefte, worden aangemeld.

 Meld HIER leerlingen aan voor het schoolverlatersonderzoek

Aanmeld en inloggegevens Cedin

Meldt u als school aan bij Cedin.

Inloggen bij Cedin voor onderzoek.

Lees meer over de taken van Cedin.

Bekijk en bezoek onze bijeenkomsten.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder
Drs. R.W. (Roland) Zuidema

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen