Extra hulp op school

Vragen over extra hulp op school:

Wat is het staatsexamen en hoe werkt het?

Elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem
of haar past. Dat heet passend onderwijs.
Heeft je kind meer hulp nodig dan de school kan bieden? Dan kan het zijn dat je kind naar een andere school
moet. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Of
praktijkonderwijs (PRO).

De school waar je kind op zit, moet ervoor zorgen dat hij of zij ondersteuning krijgt als dat nodig is. En als dat niet
lukt op de school: dat je kind hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend
onderwijs.

Kan ik het examen ook spreiden?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. De leerplicht
duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Als je kind dan nog geen diploma heeft,
geldt de kwalificatieplicht in plaats van de leerplicht.

Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Kwalificatieplichtige
jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Soms kun je wel leren en werken
combineren.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd
in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.
Lees hier meer over leerplicht en kwalificatieplicht.

Op welke manier kan het examen aangepast worden?

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Welke hulp kan de school geven? Dat staat in
het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven. Het SOP staat op de website van de school. Heb je vragen
over de ondersteuning die een school kan geven? Vraag dan meer informatie bij de school.

Heb ik recht op extra tijd bij toetsen?

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat
gebeurt in samenspraak met ouders (en de leerling). In het ontwikkelingsperspectief staat wat het uitstroomprofiel
is. Bijvoorbeeld het vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeidsmarktgericht. De school beschrijft welke
onderwijsdoelen daarbij horen. En welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Ouders hebben
instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Zijn er aanpassingen mogelijk in het rooster?

Zorgplicht is een verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat elke leerling een passende plek krijgt. De
zorgplicht geldt voor leerlingen die al op school zitten en een leerling die wordt aangemeld. De school zoekt in
overleg met de ouders een passende plek. De opties zijn:

  • de school waar wordt aangemeld;
  • een andere school, als de school van keuze de hulp die nodig is niet kan bieden;
  • of een school voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat ouders van school naar school moeten gaan om een goede plek
te vinden.

Welke afspraken moet ik met de mentor maken?

Zorgplicht is een verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat elke leerling een passende plek krijgt. De
zorgplicht geldt voor leerlingen die al op school zitten en een leerling die wordt aangemeld. De school zoekt in
overleg met de ouders een passende plek. De opties zijn:

  • de school waar wordt aangemeld;
  • een andere school, als de school van keuze de hulp die nodig is niet kan bieden;
  • of een school voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat ouders van school naar school moeten gaan om een goede plek
te vinden.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen