Het ondersteuningsplan

Onze ambities

In ons ondersteuningsplan 2022-2026 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt over passend onderwijs. Er staat in hoe het samenwerkingsverband is georganiseerd. Maar nog belangrijker: hoe wij eraan werken om alle leerlingen een passende onderwijsplek te geven op een zo regulier mogelijke school. Er zijn vijf pijlers vastgesteld, waaraan in de ondersteuningsplanperiode wordt gewerkt.

Echte ondersteuning begint bij gewoon goed onderwijs. Echt contact tussen de leerling en de docent en echt contact tussen de docenten en ouders. Binnen een context met tijd, die dit mogelijk maakt. Dit geeft richting aan onze doelstellingen:

  1. Preventie en inclusiever onderwijs op school en in de klas.
  2. De kwaliteit van de basisondersteuning.
  3. De beschikbaarheid van een netwerk van (specialistische) voorzieningen.
  4. Het samenwerkingsverband als een sterke netwerkorganisatie.
  5. Versterken samenwerking onderwijs en gemeente (waaronder jeugdhulp)

Onze Visie

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en heeft recht op gelijke kansen om die te 
ontplooien. Het is de taak van de samenwerkende schoolbesturen in het SWV om elke leerling zo passend mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden. Soms met  ondersteuning vanuit de gemeenten. 

Elke dag zetten scholen en besturen zich in voor het geven van goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zij doen dat samen met directeuren, docenten, externe deskundigen, ouders en leerlingen zelf. Echte ondersteuning begint bij gewoon goed onderwijs. Echt contact tussen de leerling en de docent en echt contact tussen de docenten en ouders. 

Het SWV is een krachtige netwerkorganisatie.  Zij verbindt scholen en schoolbesturen, gemeentes en jeugdhulppartners in de regio om samen te werken zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door expertise en middelen doelmatig in te zetten. Het liefst zoveel mogelijk binnen het regulier voortgezet onderwijs. Waar nodig met arrangementen of in speciale voorzieningen. Zo maken we samen een gevarieerd en gedifferentieerd onderwijsaanbod. En werken we aan goed onderwijs. Passend en inclusief.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen