Over ons

Sterk VO ZO-Drenthe

Een passende onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school. Dat is de missie van het Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe. Het SWV draagt er met de scholen zorg voor dat alle leerlingen in de regio staan ingeschreven op een school en daar onderwijs volgen. Het SWV wil een krachtige netwerkorganisatie zijn, waarin scholen en schoolbesturen in de regio op gemeentelijk en wijkniveau optimaal en transparant samenwerken om expertise en middelen doelmatig in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Dit betekent dat we ons inzetten om binnen het regulier voortgezet onderwijs, waar nodig met arrangementen of in speciale voorzieningen, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning plaatsvindt in de groep in de school

Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe heeft de rechtsvorm van een Vereniging en is opgericht op 09-07-2020. 

Het SWV bestrijkt de regio Zuidoost-Drenthe met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Westerwolde (vm Vlagtwedde) en Emmen.

Onze gegevens


Naam: SWV VO ZO-Drenthe
Administratief nr.: VO 22-02 U.A. Emmen e.o.
Directeur-bestuurder: Dhr. H. (Hans) van Veluwen
Post- en bezoekadres: Hoenderkamp 22c, 7812 VZ Emmen
Telefoon: 0591-612989

Managementassistent Mw. M.Y. (Marjon) Daalder is te bereiken:
Per telefoon: 0591-612989
Per e-mail: marjon.daalder@sterkvo-zodrenthe.nl

Bestuursverslag & Jaarrekening


In het Jaarverslag 2021 leggen we bestuurlijke verantwoording af over het gevoerde beleid en de verschillende ontwikkelingen binnen het samnwerkingsverband. Tevens vindt u hierin de jaarrekening. 

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan 2022-2026 wordt de koers van SWV Sterk VO Zuidoost-Drenthe beschreven. Het Ondersteuningsplan kunt u via de link SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 – Ondersteuningsplan 2022-2026 inzien.

Ondersteuningsplanraad

De OPR zitten ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan onder meer de afspraken van het SWV over de (extra) ondersteuning aan de leerlingen en de toewijzing daarvan. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

U kunt contact krijgen met de OPR van ons SWV via het mailadres: opr@swvzodrenthe.nl

Het Reglement van de Ondersteuningsplanraad is via deze link te downloaden.

Zo regulier mogelijk

Binnen het SWV zijn vanaf januari 2017 financiële middelen vrijgemaakt voor m.n. de VO-scholen om Steunpunten (Trajectgroep, Maatwerk(klas), Pluspunt, Pitstop e.d.) binnen de eigen school te realiseren ten einde zo goed en professioneel mogelijk in te kunnen gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een meer complexere ondersteuningsvraag.

Privacy Reglement

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

In de link Privacyreglement is onder meer beschreven welke persoonsgegevens scholen en het SWV mogen verwerken en onder welke voorwaarden.

De wetgeving Passend Onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormen de basis voor het reglement.

Blijf op de hoogte!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. H. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres:
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2022  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen