Voor professionals

Werk je op één van de aangesloten scholen? En heb je vragen over de werking van het samenwerkingsverband? Vraag het dan aan je ondersteuningscoördinator, teamleider of schoolleider. Zij kunnen je vast verder helpen.

Onderwerpen voor professionals

Leren van en met elkaar - bijeenkomsten

Als netwerkorganisatie wil het samenwerkingsverband graag bijdragen aan een lerend netwerk in onze regio. We stimuleren en faciliteren dat professionals van de verschillende scholen bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over vragen of thema’s die ze tegenkomen in hun werk. En de oplossingen die worden gevonden. Dit kan in werkgroepen om een thema uit te werken, het schoolleidersoverleg, kennisgroepen opstarten en themadagen. 

Een voorbeeld? Kijk maar eens naar het verslag van de themadag van 10 oktober 2023.

Contact adviseur passend onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft Adviseurs Passend Onderwijs (APO) in dienst. Een adviseur kan meedenken met de school, ouders en leerlingen. Je kunt een consult APO aanvragen via Indigo.

Aanmelden schoolverlaters onderzoek PO-VO

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen. Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door Cedin
Basisscholen kunnen hun leerlingen aanmelden tot uiterlijk 20 oktober 2023. In september- oktober- november met uitloop december worden de aangemelde leerlingen onderzocht. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In het onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht. Zo kan worden onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken en worden toegevoegd aan de aanvraag voor VSO of PrO. Wordt een definitief schooladvies PrO/VSO afgegeven? Dan start de basisschool met de TLV VSO/PrO-aanvraag in Indigo PO-VO. De basisschool zorgt voor de zienswijze van ouders, leerling en de eigen school. 

 Meld HIER leerlingen aan voor het schoolverlatersonderzoek.

Het je als school nog geen inlog? Regel dat hier.

Klacht over het samenwerkingsverband

Ben je ontevreden over hoe je contact met het SWV verloopt? Laat het ons weten! We kunnen dan met elkaar in gesprek.

Ben je het niet eens met een besluit van het samenwerkingsverband over een TLV? Dan kun je als school een bezwaar indienen. Dit kan tot 6 weken na het besluit over de afgifte van de TLV door een mail te sturen naar de directeur-bestuurder. Je onderbouwt waarom je het niet eens bent met de beslissing van het SWV. Het SWV bevestigt de ontvangst van het bezwaar en vermeldt de manier waarop het bezwaar behandeld zal worden. 

Wijze van afhandeling 

 • Het bezwaar is ingediend bij de directeur-bestuurder van het SWV. 
 • Er volgt een gesprek onder leiding van de directeur-bestuurder van het SWV. Het SWV kan in overleg met ouders en/of de school ook andere betrokkenen bij het overleg uitnodigen (bijvoorbeeld de adviseur passend onderwijs of de ondersteuningscoördinator van de school). Het overleg kan ook in meerdere keren plaatsvinden als dat nodig is. Het gesprek is gericht op het doel om draagvlak bij alle partijen te scheppen.
 • Na afloop van dit gesprek kan het SWV de TLV-beslissing handhaven, wijzigen of een second opinion procedure voorstellen. Een dergelijk besluit komt altijd in overleg met alle partijen tot stand (ouders, school en deskundigen). Mocht het eerder genomen besluit gewijzigd worden, dan dient het SWV deze keuze zorgvuldig te onderbouwen.

Scholingen

Professionalisering van het personeel hoort in eerste instantie bij het schoolbestuur. Zo hebben we dat afgesproken binnen het samenwerkingsverband. In sommige gevallen organiseert het SWV de scholing, als deze toegankelijk is voor alle scholen binnen de regio. Dat is dan afgesproken met de schoolbesturen. Als er scholingen worden gegeven, komt het aanbod hier te staan. Met een uitleg hoe je je kunt aanmelden.

Hoogbegaafdheid

Het SWV heeft een meerjarige subsidie aangevraagd om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren en om een passend en dekkend aanbod voor deze leerlingen te ontwikkelen. Zodra bekend is of deze subsidie is toegekend, volgt meer informatie.

Handige Documenten

Informatie voor professionals. Je kunt hier naar de plek waar we de documenten voor je hebben
neergezet. Tenminste, dat is de bedoeling. Je vindt daar o.a.:

 • Het ondersteuningsplan
 • Het handboek TLV
 • Informatiebulletins

  We onderzoeken op dit moment waar deze documenten het best geplaatst kunnen worden. Zodat
  jij ze kunt vinden. En de beheerslast voor het SWV minimaal is. Zodat er geen twee versies van
  een document rondzwerven. Even geduld nog.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen