Naar of na het VO...

Hoe werkt de aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs?

De basisschool geeft je advies welke school het beste bij je past. De scholen voor voortgezet onderwijs
organiseren elk jaar open dagen. Dan kun je kijken hoe ze daar werken. En welke school je voorkeur heeft.
In maart kunnen je ouders jou aanmelden op de school voor voortgezet onderwijs (VO). Soms doet de
basisschool dat. In overleg natuurlijk. Heb je aanvullende ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de VO-
school. En vertel het als je bij meer scholen bent aangemeld.

Bij plaatsing baseert de VO-school zich op het schooladvies van de basisschool. Dus krijg je een havo-advies?
Dan plaatst de VO-school je op havo-niveau. Dit kan zijn in een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas of een
havo/vwo-klas. Je ouders mogen je ook aanmelden voor een ander schooltype . De VO-school beslist dan of ze
je toelaten.

Voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband nodig. Daar kom je dus niet zomaar.
Is het advies na je eindtoets aangepast? Dan heb je recht op plaatsing op het aangepaste niveau. Nou kan het
gebeuren dat de VO-school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer
is bij die schoolsoort. Dan moeten je ouders jou bij een andere school aanmelden.

Na aanmelding heeft de VO-school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of je wordt toegelaten en
laat je dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode door de school met 4 weken worden verlengd.
Omdat de VO-school niet zeker weet of ze jou goed kunnen helpen. Dan gaan ze dat onderzoeken. Als ze het
zelf niet kunnen, zoeken ze een plek op een andere school voor je. Daar hoef je dus zelf niet achteraan. De
school van aanmelding regelt dat voor je. Dat heet zorgplicht.

Mag een school mij weigeren?

In principe niet. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen
met een ondersteuningsvraag niet geweigerd mogen worden. Binnen zes tot tien weken nadat een leerling zich
aangemeld heeft bij een school, moet deze school zorgen voor een passende onderwijsplek. De school regelt
bijvoorbeeld ondersteuning in de klas of aanpassingen in het gebouw. Kan de school dat zelf niet doen, dan moet
de school op zoek naar een passende plek in de regio waar de leerling wel terecht kan.
Het kan dus zijn dat je je aanmeldt voor een school, maar dat je er niet geplaatst kan worden.

Elke school is verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin staat welk aanbod aan onderwijs,
zorg en ondersteuning de school haar leerlingen biedt. Het is de bedoeling dat er in elke regio genoeg aanbod is
voor alle onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Wat is een passende MBO?

Op 1 augustus 2023 is een wetswijziging voor het mbo ingegaan.. Voor passend onderwijs verandert de Wet educatie
en beroepsonderwijs (WEB) op de volgende punten:

 • De school onderzoekt voorafgaand aan de inschrijving of de student een extra ondersteuningsbehoefte
  heeft. De school mag de student of vragen daartoe gegevens te overleggen. Dit geldt overigens ook
  voor vavo-studenten (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).
 • Afspraken over extra ondersteuning moeten worden vastgelegd voorafgaand aan de inschrijving.
 • De school doet een concreet ondersteuningsaanbod en de student of vavo-student moet daar
  individueel mee akkoord gaan (fysieke of digitale handtekening of per mail).
 • Extra ondersteuningsafspraken zijn een privaatrechtelijke overeenkomst. Dat betekent dat studenten of
  vavo-studenten vanaf 16 jaar zelfstandig akkoord kunnen gaan. Alleen als de student of vavo-student op
  het moment van het vastleggen van de afspraken jonger dan 16 jaar is, is ook akkoord van een
  ouder/verzorger/voogd nodig (natuurlijk is het betrekken van ouders/verzorgers/voogden bij het
  aanmeld- en inschrijfproces over het algemeen wel wenselijk).
 • Het gaat om afspraken over extra ondersteuning vanwege een handicap of chronische ziekte.
 • De school en de student of vavo-student evalueren de extra ondersteuningsafspraken minimaal een
  keer per jaar op hun doeltreffendheid. Als het nodig is worden de afspraken bijgesteld.
 • Als de extra ondersteuningsbehoefte tijdens de opleiding aan het licht komt, moeten afspraken over extra ondersteuning alsnog worden vastgelegd en minimaal jaarlijks geëvalueerd.


De student is niet verplicht tijdens het aanmeld- en inschrijfproces de extra ondersteuningsbehoefte te vermelden
of gegevens te overleggen. Toch is het wel belangrijk. Want als de mbo-school weet dat er een extra
ondersteuningsbehoefte is, kunnen ze hierover afspraken kunnen maken met de student. En kan dat ook op tijd
georganiseerd worden. Zodat je een optimale start kunt maken in het mbo.
Kijk voor meer informatie op de site van het Kennispunt MBO Passend Onderwijs.

Is er ook speciaal onderwijs in het mbo, hbo of wo?

Het mbo, hbo of wo kent geen speciaal onderwijs, zoals je dat ziet bij basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
De beste plek om als eerste te kijken voor informatie over de ondersteuning die de opleiding biedt is de website.
Vooral bij hulp die best veel studenten nodig hebben is hier vaak informatie te vinden. Zoals hulp bij dyslexie,
concentratieproblemen, of bepaalde psychische problemen. Als je meer specifieke vragen hebt, kun je direct
contact opnemen met de opleiding om te vragen naar de mogelijkheden voor ondersteuning en maatwerk.

Wat als ik niet verder kan of wil leren?

Als je zonder diploma van school gaat, heb je geen startkwalificatie. De gemeente krijgt hiervan een
melding. Het ligt aan je leeftijd wie daarna actie onderneemt. Doel is om je toch weer terug te laten
gaan naar school of leerbaan.

Ben je onder de 16 jaar? Dan heb je een leerplicht. Je moet naar school. Als je niet meer naar school
gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente.
De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met jou, de
school en je ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat je weer teruggaat naar school. Als
het nodig is schakelt de leerplichtambtenaar jeugdhulpverlening of jeugdzorg in. Als jij niet naar
school gaat, kan de leerplichtambtenaar een boete geven.

Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan mag je alleen stoppen met school, als je een diploma havo, vwo
of mbo (niveau 2 en hoger) hebt. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat je
een voltijdopleiding moet volgen.
Als dit niet gebeurt, meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente
stelt vervolgens een onderzoek in. Dit werkt net zoals bij leerlingen onder 16 jaar.

Ben je tussen de 18 en 23 jaar? Dan hoef je niet meer verplicht naar school. Maar als je van school
gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit wel bij de gemeente.
De gemeente geeft de melding door aan het Doorstroompunt (RMC). Een doorstroommedewerker
probeert om toch een geschikte opleiding, werk of een leerbaan te vinden voor jou.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen