VSO of PrO

Heeft je kind meer ondersteuning nodig in het onderwijs?

En betekent dat een verwijzing naar het VSO of PrO?

Veel ondersteuning kan op de reguliere VO-school georganiseerd worden. Maar soms lukt dat toch niet. Dan kan er gesproken worden over een verwijzing naar het VSO of PrO. VSO staat voor ‘voortgezet speciaal onderwijs’. PrO voor praktijkonderwijs.

Een leerling kan daar niet zomaar geplaatst worden. Daar is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor nodig. Een aanvraag voor zo’n TLV wordt door de school gedaan. 

Wat is VSO?

Op scholen die VSO bieden, is er ruimte om specifieke aandacht te geven aan bijvoorbeeld een handicap of andere speciale omstandigheden van leerlingen. Leerlingen komen in aanmerking voor het VSO, wanneer sprake is van dermate ernstige problematiek dat het niet mogelijk is de noodzakelijke ondersteuning in het regulier onderwijs te bieden. Niet de stoornis of de beperking is hierbij bepalend, maar:  

  1. de mate waarin deelname (niet) mogelijk is in het onderwijs
  2. de handelingsverlegenheid in het regulier onderwijs. Dat betekent dat de school twijfelt om te handelen, niet weet hoe ze moeten handelen of dat ze niet meer kunnen handelen in een situatie. 

Wat is PrO?

Leert je kind beter door praktijkervaring dan door theorie? En is je kind waarschijnlijk niet in staat om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te halen? Dan is het praktijkonderwijs misschien een passende plek voor je kind.
Het samenwerkingsverband houdt zich daarbij aan de twee landelijk bepaalde voorwaarden:

  1. het kind heeft een IQ (intelligentiequotiënt) tussen de 55 en 80
  2. het kind heeft een leerachterstand van minstens 50% op minimaal twee van de volgende vier gebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.

Is mijn kind voor altijd aangewezen op het speciaal onderwijs?

De toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs  en praktijkonderwijs blijft gedurende de gehele schoolloopbaan[1] geldig. In het speciaal onderwijs (SO) is de toelaatbaarheidsverklaring geldig tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 14 jaar wordt. In het voortgezet speciaal onderwijs  en praktijkonderwijs is dat 20 jaar. Als bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs, dan wordt dit door de school geregeld. 

Minimaal één keer per jaar wordt met de ouder (en leerling) het wettelijk verplichte Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling geëvalueerd. Indien de leerling in aanmerking komt voor het regulier onderwijs zal daartoe het traject door de school van speciaal onderwijs worden ingezet. De afgegeven TLV voor de schoolloopbaan is dus geen garantie dat de leerling ook daadwerkelijk de gehele periode in het speciaal onderwijs verblijft. Dit uiteraard in overleg en in samenwerking met de ouder. 

[1] Hier wordt de schoolloopbaan binnen het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs bedoeld.

Wat staat er in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?

De onderwijsbehoefte van de leerling wordt vertaald in concrete en haalbare handelingssuggesties passend bij het beoogde uitstroomniveau en uitstroomperspectief van de leerling:

  • Wat heeft de leerling nodig om de beoogde einddoelen te halen?
  • Wat heeft de docent nodig om de leerling hierbij te ondersteunen? 
  • Wat heeft de school nodig om dit te kunnen realiseren?
  • Wat heeft de ouder nodig om de leerling hierbij te ondersteunen?

Op het handelingsdeel van het OPP zit instemmingsrecht voor de ouder. Dit deel is een beschrijving van de individuele ondersteuning en begeleiding die de leerling ontvangt, wie erbij betrokken is en welke hulpmiddelen worden ingezet. Voor het overige deel van het OPP is op overeenstemming gericht overleg met de ouder van toepassing. 

Wat als ik ga verhuizen en van school voor speciaal onderwijs moet wisselen?

  1. Een toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs is landelijk geldig.
  2. Als je kind vertrekt naar een school voor speciaal onderwijs buiten het Samenwerkingsverband wordt de toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en het Ontwikkelingsperspectiefplan (of een beschrijving van de ondersteuning) aan de ouder verstrekt. Je kunt die documenten dan aanleveren bij de vervolgschool.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen