Begrippenlijst

APO is de afkorting van 'adviseur passend onderwijs'. De APO ondersteunt en adviseert leerlingen, de docenten en/of ouders bij toewijzing van ondersteuning. In het VO, maar ook bij de overgang van PO naar VO. Of van VO naar mbo.

Hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen. 

Dit is de organisatie die door het Samenwerkingsverband kan worden ingeschakeld om bijvoorbeeld het Schoolverlatersonderzoek uit te voeren. Maar ook als 2e deskundige in een TLV-route. Voor meer informatie over Cedin kun je de website lezen.

Centrum voor Jeugd en Gezin. De taken zijn inmiddels overgenomen door De Toegang. Hier kun je terecht voor je aanvraag voor jeugdhulp. De Toegang is een onafhankelijke stichting. Medewerkers van speciale toegangsteams gaan met je in gesprek en helpen met het vinden van de juiste oplossing die past bij jouw vraag.

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen naar www.detoegangemmen.nl voor meer informatie.
Woon je in gemeente Coevorden? Ga dan naar het sociaal team.
Woon je in de gemeente Borger/Odoorn? Ook daar is een sociaal team.
In de gemeente Westerwolde is het Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV). 

Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen.

Dit is de afkorting voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Zij beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Hieronder valt o.a. de jeugdgezondheidszorg.

Een omschrijving in het ontwikkelingsperspectief van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.

Hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Vervoer dat bij de gemeente aangevraagd moet worden voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Of voor kinderen die niet in de buurt naar school kunnen en daarom naar een school moeten die ver weg is.

Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van jouw kind, maar ook van de groep en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Het wordt soms leerlingvolgsysteem (LVS) genoemd. Maar ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). 

Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft.

Een document waarin de afspraken staan die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.

De basisschool maakt een onderwijskundig rapport (OKR) als een kind van school wisselt. Het gaat over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Het doel van dit rapport is dat de opvolgende school informatie krijgt zodat deze voor een doorlopende leerlijn kan zorgen. 

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte. Of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Dan is het mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.

Een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken.

Overal waar op deze website over ouders gesproken wordt, worden ook pleegouders, verzorgers of alleenstaande ouders bedoeld.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

PO is de afkorting voor Primair Onderwijs. Het omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Onderwijs dat wordt gegeven op een praktijkschool. Dit is een middelbare school voor leerlingen die vooral leren door te doen en niet zozeer door veel te lezen over iets.

Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.

In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit? 

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat kan worden uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen. Het helpt bij het vaststellen van de passende school voor de leerling. Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog-(generalist), GZ-psycholoog of registerpsycholoog NIP/Kinder-en Jeugd. 

Onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap, zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag of psychische problemen.

Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.

Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte. Of doordat de manier van lesgeven niet past bij het kind en zijn of haar problemen. Dan is het mogelijk om vrijstelling van school aan te vragen.

Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat elk kind een passende plek aangeboden krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen