Rechten & Plichten

Mag een school mij schorsen?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand
geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode waarbij je als
leerling niet tot de lessen wordt toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd).

Een korte opsomming over de regels voor schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

 • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
 • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten om een
  leerling te schorsen, dan stelt deze de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Als de leerling nog geen
  21 is, moet het bevoegd gezag ook de ouders of verzorgers van de leerling op de hoogte brengen.
 • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de school de inspectie hiervan door de school
  op de hoogte stellen. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk doen. Ook moeten ze de
  reden van de schorsing vermelden.
 • Als een leerling van school wordt verwijderd, is het de verantwoordelijkheid van de school om een nieuwe school voor de leerling te zoeken.


De school moet regels over straffen opnemen in het leerlingenstatuut of schoolreglement. De
medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsbevoegdheid als het over reglementen gaat. Zij moeten het dus
eens zijn met deze regels.

Ik word van school verwijderd. Wat nu?

Ben je geschorst? Dan mag je geen normale lessen volgen. Dit betekent niet dat je vrij hebt van school.
De school blijft verplicht om je onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk. De school maakt
dan met jou en/of je ouders een afspraak om het huiswerk te bespreken.

Mag een school mij verwijderen vanwege mijn ondersteuningsvraag?

Nee, de school mag je nooit zomaar uitschrijven. Als de school jou geen les meer wilt geven, moeten zij overgaan
tot verwijdering. Daarvoor moet de school wel aantoonbare redenen hebben. Vaak gaat een school pas over tot
verwijdering als een leerling al meerdere malen is geschorst. De school moet zich bij verwijdering van een leerling
houden aan een aantal regels.

Over verwijdering wordt het volgende in de wet verteld:

 • Een leerling mag pas definitief verwijderd worden als de leerling (en de ouders als de leerling nog niet
  meerderjarig is) in de gelegenheid zijn gesteld hierover te praten met het bevoegd gezag
  (directeur/schoolleiding).
 • De inspectie moet met de verwijdering instemmen voordat een leerling verwijderd mag worden.
 • Voor een leerplichtige leerling moet een andere school worden gevonden waar de leerling wordt
  ingeschreven en lessen kan volgen.
 • Een leerling mag op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van het schooljaar verwijderd
  worden.
 • De leerling kan tot zes weken na de bekendmaking een bezwaar indienen bij het bevoegd gezag. Het
  bevoegd gezag moet zich dan opnieuw over deze kwestie buigen. Tijdens deze procedure kan de
  leerling wel de toegang tot de school worden ontzegd.

Wat doet iemand van leerplicht?

Een leerplichtambtenaar is iemand die bij de gemeente werkt. Deze persoon houdt in de gaten of leerlingen in de
gemeente naar school gaan.
Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om je op de vingers te tikken, wanneer je de leerplichtwet niet nakomt. Ze
helpen je ook bij andere problemen met betrekking tot het naleven van de leerplichtwet. Bijvoorbeeld als je niet
naar kunt school door een vervelende situatie bij jou thuis. Ook als de school jou lessen weigert, terwijl je nog
leerplichtig bent, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen.

Als je veel spijbelt, meldt de school dat aan de leerplichtambtenaar. Daarna gaat de leerplichtambtenaar
uitzoeken of er een ernstige reden voor het verzuim is. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei
organisaties en instanties die zich zorgen maken over het welzijn van de jeugd.

Als ik vaak ziek ben, kan ik dan extra hulp krijgen?

Jouw school moet ervoor zorgen dat leerlingen die langdurig of chronisch ziek zijn en daardoor (tijdelijk) niet naar
school kunnen gaan voldoende onderwijs krijgen. Dat geldt ook voor leerlingen die vanwege een chronische
aandoening meerdere keren voor korte tijd niet op school kunnen zijn. De school is verplicht om: (a) voor deze
leerlingen een lesplan op te stellen en (b) te regelen dat de leerling inderdaad les krijgt. 

Bij het opstellen van je lesplan is het handig om afspraken te maken met school over het maken van toetsen, over
het doorgeven van huiswerk, en over het inleveren van huiswerk. Op school kan je aan je mentor vragen wie er
bij jou op school verantwoordelijk is om dit te regelen. Soms is hier een speciale ondersteuningscoördinator voor,
maar soms is het ook gewoon de afdelingsleider. 

Heb je hier hulp bij nodig? Dan kun je een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) inschakelen. Deze
consulenten vallen onder Netwerk Ziezon (ziek zijn en onderwijs). Heb je dus meer vragen over passend onderwijs
als je langdurig of chronisch ziek bent? Dan kun je contact met ze opnemen.
Ook de stichting Zorgeloos naar School is er voor leerlingen, ouders en scholen die meer informatie willen over
passend onderwijs.

Kan ik wel mijn diploma halen als ik veel verzuim?

Uitsluiten van het centraal examen mag niet zo maar. Daar zijn regels voor. Wanneer kan het wel?

 • Als je duidelijk zelf aangeeft dat je uitgesloten wil worden (en met toestemming van ouders/verzorgers
  als je jonger bent dan 18 jaar)
 • Als je het programma van toetsing en afsluiting (pta) nog niet volledig hebt afgerond en het is niet
  mogelijk dat PTA op korte termijn in te halen.
 • Bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk zonder geldige reden, spijbelen etc.

De school moet zich aan deze regels houden. Het besluit hoort dus op tijd aan jou en je ouders/verzorgers
duidelijk gemaakt te worden. Ook mag je in beroep gaan. De school moet de uitsluiting melden aan de
onderwijsinspectie.

Welke informatie geeft de basisschool door?

De VO-school moet in ieder geval de volgende informatie ontvangen:

 • Achternaam, voornaam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Onderwijsnummer
 • Het basisschooladvies.
  Dit is gebaseerd op je toets resultaten in groep 6, 7 en 8. Maar ook je sociaal emotionele
  ontwikkeling, je werkhouding, je motivatie en gedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe jij je
  gedraagt in de klas. Kun je je concentreren? Ben je gemotiveerd? Maak je het thuis huiswerk? Dat
  moet je ook op het VO. Dus is het belangrijk om te weten hoe jij erin staat.
  Heb je aanvullende ondersteuning gekregen op de basisschool? Dan wordt ook de geboden
  ondersteuning en het effect daarvan meegestuurd.

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen