Route TLV

Voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PRO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit staat in de wet.
Een aanvraag voor zo’n TLV wordt door de school gedaan.

Vragen over TLV:

Hoe werkt een aanvraag TLV?

Het begint met een gesprek met jou (en je kind). De school kan niet het onderwijs bieden dat jouw kind
nodig heeft. En geeft aan dat het VSO of PRO die mogelijkheid wél heeft. De school wil daarom een aanvraag
doen, zodat je kind naar die school toe kan. Om daar te komen zijn verschillende stappen nodig. De school
vertelt je welke. Heb je een vraag? Stel die gerust. De school is je eerste aanspreekpunt.

Wat is de route TLV?

 1. De school waar je kind nu op zit, levert het dossier aan via Indigo. Dit is een beveiligde
  computeromgeving. De school toont aan welke inspanningen zij heeft geleverd om de leerling
  passende ondersteuning te bieden. En waarom ze nu handelingsverlegen zijn.
 2. Het dossier gaat naar de beoogde school. Dit kan dus VSO of PRO zijn. Een deskundige daar beoordeelt
  het dossier en schrijft een advies (=1e deskundige).
 3. Het dossier wordt door de 1e deskundige met het advies doorgestuurd naar het SWV. Het SWV stuurt
  het dossier door naar een deskundige die niet werkt bij de beoogde schoolsoort (=2e deskundige).
 4. De 2e deskundige schrijft ook een advies en stuurt het door naar de Commissie van Advies (CvA). Nu kan een vergaderdatum gepland worden.
 5. De CvA schrijft haar advies t.a.v. de toekenning van de TLV aan de directeur-bestuurder van het SWV. Heeft de
  CVA twijfel naar aanleiding van het dossier en de twee deskundigenadviezen? Dan kan de CVA extra
  advies inwinnen, vóór zij overgaat tot het schrijven van haar advies.
 6. De directeur-bestuurder van het SWV neemt op basis van het advies van de CVA een besluit over de TLV. De
  aanvragende school wordt op de hoogte gesteld. De school van herkomst krijgt een kopie van dit bericht. De aanvragende school communiceert het met de ouders.

Hoelang is een TLV geldig?

Een TLV wordt in principe toegekend voor de schoolloopbaan. Er is geen herindicatie nodig. De professionals in
het VSO of PrO maken bij evaluaties geregeld de inhoudelijke afweging of een leerling (terug) geplaatst kan
worden in het regulier voortgezet onderwijs. Soms adviseert de CvA een kortere looptijd. Omdat ze bijvoorbeeld wil dat na een jaar nog eens wordt gekeken hoe de leerling zich ontwikkelt en wat de beste plek is. Zo nodig wordt de TLV dan verlengd. Er is dan een herindicatie nodig.

Wat als ik het niet eens ben met de TLV?

Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe heeft de procedure voor TLV’s zó ingericht dat de beslissing zo veel mogelijk in overleg tussen de school, de ouders en het SWV tot stand komt. Maar soms zijn ouders, school en SWV het in de procedure TLV-aanvraag niet eens. Bijvoorbeeld omdat het SWV beslist een TLV af te geven zonder instemming van ouder(s)/verzorger(s). Natuurlijk kan er dan een gesprek worden aangevraagd, een zogenaamde bespreektafel. Een gesprek vraag je aan via het contactformulier op de website.

Wil je schriftelijk bezwaar maken? Gebruik dan datzelfde formulier. De termijn hiervoor is 6 weken na het besluit over de afgifte van de TLV. Geef aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van het SWV. Dit kan in het tekstvak van 'Je vraag'.

 Wat gebeurt er dan?

Het bezwaar wordt via het contactformulier ingediend bij de directeur-bestuurder van het SWV. 

  • Er volgt een gesprek onder leiding van de directeur-bestuurder van het SWV. Het SWV kan in overleg met ouders en/of de school andere betrokkenen bij het overleg uitnodigen. Bijvoorbeeld de Adviseur Passend Onderwijs (APO) of de ondersteuningscoördinator van de school. Dit overleg kan ook in meerdere keren plaatsvinden als dat nodig is. Het gesprek is gericht op het doel om draagvlak bij alle partijen te scheppen.
  • Na afloop van dit gesprek kan de directeur-bestuurder van het SWV de TLV-beslissing handhaven, wijzigen of een second opinion procedure voorstellen. Een dergelijk besluit komt altijd in overleg met alle partijen (ouders, school en deskundigen) tot stand. Wordt het eerder genomen besluit gewijzigd? Dan moet dat door de directeur-bestuurder van het SWV zorgvuldig worden onderbouwd.

Waar ben je naar op zoek? Laat ons helpen!

Welkom op de website van Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe

Contact

SWV Sterk VO ZO-Drenthe
Directeur-bestuurder 
Dhr. J. (Hans) van Veluwen

Bezoek- postadres
Hoenderkamp 22c
7812 VZ  Emmen
Telefoon: 0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl

©Sterk Vo Zo-Drenthe 2023  |  Privacy Statement  |  Webdesign: SMART Websites

Delen